Laatst gewijzigd: 28-08-2018

1 Algemeen

Deze privacy verklaring wordt gebruikt door J.H.C. de Rooy Holding B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk ‘’De Rooy’’ genoemd). Deze privacy verklaring is specifiek voor de website www.derooy-jobs.nl en verwante communicatiekanalen, zoals onze social media kanalen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Son: ekkersrijt 2037, 5692BB en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17102890.

De privacy verklaring wordt door alle ondernemingen die deel uit maken van De Rooy gebruikt. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is/zijn de onderneming(en) binnen. De Rooy met wie je je gegevens deelt.

2 Doel van de privacy verklaring

De Rooy is marktleider in transport van nieuwe trucks, tractoren en overige voertuigen binnen de sector ‘’high & heavy’’. Ten behoeve van deze dienstverlening houdt De Rooy zich ook bezig met het werven van haar medewerkers via diverse kanalen, waaronder deze website.

Wij waarderen en respecteren de privacy van sollicitanten en potentiële kandidaten en streven ernaar de privacy en de vertrouwelijkheid te beschermen van persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze werving- en selectieprocedure. De Rooy zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken.

3 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals de gegevens in jouw CV. Wij maken gebruik van deze gegevens als je sollicitant bent van De Rooy.  

Deze persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen beoordelen of je in aanmerking kunt komen voor een vacature bij De Rooy. Hierbij gaat het om persoonsgegevens die De Rooy van sollicitanten of door middel van formulier en/of aangehechte CV’s via een e-maillink op onze website. Daarnaast verzamelt De Rooy ook persoonsgegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De Rooy verzamelt persoonsgegevens zoals:

 • Jouw contactgegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Jouw CV en motivatiebrief met door jou aangereikte informatie zoals geboortedatum, arbeidsverleden en opleiding;

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact met jou op te nemen en om jouw sollicitatie zo goed mogelijk te verwerken. Voor het in behandeling nemen van sollicitaties is het vereist minimaal de volgende gegevens te verstrekken: voor- en achternaam, e-mail adres, telefoonnummer en nationaliteit.

4 Delen van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door De Rooy. Zonder jouw toestemming zal De Rooy je gegevens niet aan derde partijen verstrekken voor andere doeleinden dan in deze privacy verklaring genoemd. Jouw gegevens worden binnen de Europese Unie (EU) opgeslagen bij De Rooy. Dit wordt altijd gedaan in een land met een passend beschermingsniveau.

De Rooy kan jouw gegevens verder verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden benoemd in deze privacy verklaring. Tevens kan De Rooy deze gegevens verstrekken als ze niet tot jou persoonlijk herleid kunnen worden. Tot slot kan De Rooy jouw gegevens aan derden verstrekken als De Rooy daartoe verplicht is op grond van de wet en als De Rooy dat nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op deze website kunnen hyperlinks staan die je naar een website van een andere partij doorverwijzen. De Rooy heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar gelinkt wordt. Het is dus mogelijk dat voor deze diensten en websites een ander privacy verklaring geldt. Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op gegevens die door De Rooy (direct) van jou zijn verkregen. De Rooy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites of diensten van derden.

5 Duur van de verwerking

De Rooy zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en conform de daarvoor geldende bewaartermijnen. De gegevens kunnen gedurende maximaal 12 maanden bewaard worden door De Rooy. Zo kan De Rooy bijvoorbeeld op een later tijdstip contact met je opnemen wanneer er een passende functie vrijkomt. Zodra wij jouw gegevens verwijderen sturen wij een e-mail dat jouw gegevens uit het systeem worden verwijderd, waarna jouw gegevens verwijderd zullen worden. Ga je naar aanleiding van je sollicitatie een dienstverband aan met De Rooy, dan worden jouw persoonsgegevens onderdeel van je personeelsdossier met onder andere als doel de arbeidsovereenkomst op te stellen en/of uit te voeren.

6 Jouw rechten

De Rooy verwerkt de persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden en altijd op basis van één of meerdere ‘’verwerkingsgronden’’ zoals opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Rooy verwerkt de data op basis van de wettelijke verwerkingsgrond dat nodig is in het kader van het aangaan van een mogelijke arbeidsrelatie met jou.

Je hebt altijd, volgens de AVG wetgeving, het recht om te weten welke data wij van jou bewaren. Daarbij vallen de volgende rechten:

 1. Recht op inzage van de persoonsgegevens
 2. Recht op rectificatie 
 3. Recht om te verwijderen 
 4. Recht op beperking van verwerking 
 5. Recht op overdraagbaarheid
 6. Recht om bewaar aan te tekenen 
 7. Recht op dataportabiliteit
 8. Waar de verwerking gebaseerd is op toestteming; het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken
 9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens

Deze rechten zijn allen persoonlijk en kunnen dus alleen worden uitgeoefend door de persoon die deze gegevens aan De Rooy heeft verstrekt: jij zelf dus. Als je op enig moment jouw rechten wil uitoefenen of een ander verzoek wil indienen met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens, neem dan rechtstreeks contact op met De Rooy via jobs@derooy.com. Binnen 4 weken zal De Rooy jouw verzoek in behandeling nemen. Indien wij besluiten om een verzoek niet uit te voeren, zullen wij aangeven waarom we dit niet zullen doen.

7 Bescherming van persoonsgegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. De Rooy maakt gebruik van technische en organisatorische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeveiliging toe en gebruiken beveiligde servers en firewalls.

8 Cookies

Cookies zijn kleine pakketjes data die naar jouw browser worden gezonden en worden opgeslagen op het apparaat waarmee je verschillende locaties op het internet bezoekt. De Rooy maakt gebruik van dergelijke cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door de bezoekers. Zo creëren we statistieken over het gebruik van de website waarmee we deze verder analyseren, ontwikkelen en verbeteren.  De Rooy bewaart hiervoor de onderstaande cookies:

Geplaats door

Naam cookie

Wat doet de cookie

Hoe lang

Google

_gat_UA-121559183-1

Het bijhouden van de statistieken zoals Google Analytics dit omschrijft.

26 maanden

Google

_gid

Het bijhouden van de statistieken zoals Google Analytics dit omschrijft.

26 maanden

Google

device_view

Het bijhouden van de statistieken zoals Google Analytics dit omschrijft.

26 maanden

Google

_ga

Het bijhouden van de statistieken zoals Google Analytics dit omschrijft.

26 maanden


De Rooy heeft niet altijd inzicht in de cookies die via de website door derde partijen worden geplaatst. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een video die niet bij De Rooy of in de website is opgeslagen maar wel getoond wordt via de website. Mocht je op de website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, welke redenen ze hiervoor hebben, wat de termijn van de cookie is en op welke manier jouw privacy gewaarborgd is.

Als je niet akkoord bent met het plaatsen van cookies op jouw apparatuur dan kun je de browserinstellingen aanpassen dat je altijd een melding krijgt voordat er cookies geplaatst worden. Je kunt deze instellingen zo aanpassen dat de browser alle cookies weigert, of alleen de cookies van derde partijen. Het is ook mogelijk om al geplaatste cookies te verwijderen. Let op: je dient de instellingen apart voor elke browser en ieder apparaat dat je gebruikt aan te passen. Informatie over de instellingen van je browser kun je krijgen via de helpfunctie van de browser. Als je cookies van een specifieke partij wil uitzetten kan dat via your online choices.
 

9 Wijzigingen in deze privacy verklaring

Deze privacy kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vind je op www.derooy-jobs.nl. We raden je aan deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacy verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Na plaatsing is de nieuwe privacy verklaring van kracht. Door gebruik te maken van onze website en direct of indirect via de website gegevens verstuurd nadat de wijzigen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene privacy verklaring.

10 Vragen?

Mocht je vragen hebben over deze privacy verklaring, dan kun je contact opnemen via het telefoonnummer bij contact of via jobs@derooy.com.